Słowniczek pojęć

Jest to zakładka przygotowana w celu wyjaśnienia najważniejszych pojęć związanych z branżą finansową. Bankowość jak każda inna branża jest obfita w wiele pojęć, które staną się dla Państwa istotne podczas poszukiwania najlepszej oferty. Chciałbym aby każdy kto znajdzie się na tej stronie oprócz możliwości kontaktu ze mną mógł zdobyć również wiedzę dzięki której łatwiej będzie się poruszał w świecie finansów.

Bezpieczny kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2% jest częścią programu rządowego mającego na celu wsparcie kredytobiorców poprzez dopłatę do części odsetkowej raty. Dopłatą będzie objęta początkowa faza spłaty kredytu (10 lat). Więcej informacji na temat funkcjonowania programu znajdziesz w bezpieczny kredyt 2%

Bank

Instytucja posiadająca zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych, m.in. udzielanie pożyczek, przyjmowania lokat.

Hipoteka

Zabezpieczenie kredytu ustanowione w dziele IV Księgi Wieczystej. Oznacza ograniczone prawo do nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Umożliwia zaspokojenie roszczeń Banku z obciążonej nią nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami kredytobiorcy.

Karencja w spłacie kredytu

Jest to okres w którym spłacamy jedynie część odsetkową raty kredytu. Koniec okresu karencji jest rozpoczęciem okresu spłaty pełnej wysokość raty która składa się z część odsetkowej oraz części kapitałowej.

Marża

jest to wyrażony procentowo roczny zysk banku liczony od kwoty udzielonego kredytu. Wraz z Wiborem Jest stałą częścią oprocentowania kredytu. Marża jest ustalana indywidualnie przez każdy bank i nie powinna się zmieniać w trakcie trwania umowy kredytowej. Z perspektywy klienta jest to jeden z najważniejszych współczynników określający całkowity koszt kredytu.

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

stopa procentowa, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. jest skorelowana ze stopami procentowymi ustalanymi przez radę polityki pieniężnej. Wraz z marżą banku jest zmienną częścią oprocentowania kredytu. Najczęściej stosowany w bankach jest WIBOR 3 miesięczny, znaczy to, że zmieniające się stopy procentowe zmieniają wysokość odsetek kredytowych.

Raty malejące

Sposób spłaty kredytu. Każda rata składa się z równych części kapitału i malejących odsetek.

Raty równe

Rata składa się z odsetek (które maleją) i kwoty kapitału (który rośnie), w ten sposób uzyskujemy jednakową wysokość raty przez caly okres kredytowania.

Transza kredytowa

wypłata części udzielonego kredytu. Bank wypłaca pieniądze w transzach np. finansując budowę domu lub realizując sukcesywną płatność deweloperowi zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie deweloperskiej. Przed wypłatą kolejnej transzy bank często kontroluje postęp prac na placu budowy twojego domu lub u dewelopera.

Zdolność kredytowa

określa kwotę, którą bank na podstawie oceny Państwa obecnej sytuacji finansowej będzie mógł udzielić w ramach kredytu. Zasady liczenia zdolności kredytowej są ujęte w ustawie o Kredycie Hipotecznym oraz w Rekomendacjach Kredytowych z Komisji nadzoru finansowego jak i również w procedurach poszczególnych banków.

Ubezpieczenie pomostowe

jest to forma zabezpieczenia banku od momentu uruchomienia kredytu do czasu dokonania przez sądu wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej. Koszt tego ubezpieczenia jest wyrażony procentowo i jest doliczony na okres przejściowy do marży banku.

Wycena nieruchomości

w ramach realizacji etapu weryfikacji nieruchomości w procesie kredytowym bank dokonuje oceny rynkowej wartości nieruchomości. Dla większości banków niezbędny do tej czynności jest operat szacunkowy wykonany przez Rzeczoznawcę majątkowego.

Inspekcja nieruchomości

odbywa się na zlecenie banku przed wydaniem decyzji kredytowej w celu potwierdzenia stanu technicznego nieruchomości. Inspekcje odbywają się również przed uruchomieniem kolejnej transzy na budowę domu lub przy zakupie nieruchomości na rynku pierwotnym.

Taksa notarialna

jest to wynagrodzenie notariusza za jego usługi. Wysokość opłaty

Prowizja

koszt kredytobiorcy ponoszony jednorazowo najczęściej za przy podpisaniu umowy kredytowej. Jest to zapłata bankowi za rozpatrzenie wniosku.

Wkład własny

jest to część kapitału wnoszona do transakcji kupna nieruchomości z oszczędności kupującego, pozostałą część reguluje bank z kredytu hipotecznego. Wkład własny przy zakupie nieruchomości jest wymagany przez banki, bez wkładu własnego bank odmówi udzielenie kredytu hipotecznego. Aktualnie minimalna wysokość wymaganego wkładu własnego wynosi 10% ( obecnie na rynku akceptuje ten poziom 4 banki w tym jeden wyłącznie dla swoich klientów). Pozostałe banki wymagają minimum 20% lub 30% jeżeli nieruchomość jest z perspektywy banku za duża lub źródło uzyskiwanego dochodów jest osiągane w walucie obcej.